ClickCease

Warunki

Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (McDart GmbH) za pośrednictwem strony internetowej darts.sport1.de. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów  i/lub wykonanie usług naprawy.

(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem internetowego systemu koszyka produktów na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

(3) Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem systemu koszyka internetowego w następujący sposób:
Przeznaczone do zakupu towary  i/lub usługi naprawy umieszczane są w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku w pasku nawigacyjnym można przejść do "koszyka" i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po kliknięciu przycisku "Checkout" lub "Proceed to order" (lub podobnego oznaczenia) i wprowadzeniu danych osobowych, jak również warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną ostatecznie wyświetlone Państwu jako przegląd zamówienia.
 
Jeżeli jako rodzaj płatności wybiorą Państwo system płatności natychmiastowej (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), znajdą się Państwo albo na stronie przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej.
W przypadku przekierowania do danego systemu płatności natychmiastowej należy dokonać tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego wyświetlone zostaną dane zamówienia w formie przeglądu zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia informacji podanych w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.Wysyłając zamówienie poprzez odpowiedni przycisk ("zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "kup" / "kup teraz", "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "zapłać" / "zapłać teraz" lub podobne oznaczenie), oświadczają Państwo o prawnie wiążącym przyjęciu oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Towary indywidualnie zaprojektowane

(1) Odpowiednie informacje, a także teksty i pliki konieczne dla indywidualnego zaprojektowania towarów, należy nam udostępnić za pośrednictwem systemu zamawiania online lub drogą e-mailową niezwłocznie po zawarciu umowy. Należy przestrzegać naszych wymagań odnośnie formatu pliku.

(2) Zobowiązują się Państwo do nieprzesyłania danych, których treść narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa do imienia i nazwiska lub prawa do marki) lub obowiązujące przepisy prawa. Zwalniają nas Państwo wyraźnie z wszelkich zgłaszanych w związku z tym roszczeń osób trzecich. Dotyczy to także wszelkich kosztów związanych z koniecznością reprezentacji prawnej.

(3) Nie sprawdzamy przesłanych nam danych pod kątem poprawności merytorycznej i nie ponosimy w tym względzie odpowiedzialności za błędy.

(4) Jeżeli dana oferta to obejmuje, przesyłamy szablon korekty, który powinien zostać niezwłocznie sprawdzony. W przypadku Państwa zgody na projekt, zezwalają Państwo na jego wykonanie poprzez złożenie podpisu w formie tekstowej (np. e-mail).
Bez Państwa zezwolenia nie przeprowadzamy prac związanych z realizacją projektu. Są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie projektu pod kątem poprawności i kompletności i poinformowanie nas o jakichkolwiek błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, które nie zostały zgłoszone.


§ 4 Wykonanie usług w przypadku napraw

(1) Jeżeli przedmiotem umowy są usługi naprawy, jesteśmy zobowiązani dokonać wynikających z opisu usługi napraw. Wykonujemy je zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniem osobiście bądź za pośrednictwem osób trzecich.

(2) Są Państwo zobowiązani z nami współpracować. W szczególności muszą Państwo opisać nam usterkę urządzenia jak najdokładniej się da i udostępnić nam uszkodzone urządzenie.

(3) Ponoszą Państwo koszty przesyłki uszkodzonego urządzenia do nas.


(4) O ile w ofercie nie podano inaczej, naprawa, w tym przekazanie urządzenia do wysyłki, nastąpi w ciągu 5-7 dni od otrzymania urządzenia do naprawy (jednakże, w przypadku uzgodnionej zaliczki, dopiero po złożeniu polecenia zapłaty).

(5) Jeśli skorzystają Państwo z przysługującego Państwu prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie z § 648 zdanie 1 BGB, możemy żądać 10% uzgodnionego wynagrodzenia w kwocie ryczałtowej, jeżeli nie rozpoczęto jeszcze realizacji umowy. Ma to zastosowanie przy istniejącym, określonym w ustawie, prawie do odstąpienia od umowy, jednakże tylko wtedy, gdy z prawa do odstąpienia od umowy skorzystają Państwo dopiero po upływie terminu odstąpienia od umowy. W dalszym ciągu przysługuje Państwu prawo do żądania przedłożenia dowodów na to, że nie ponieśliśmy żadnych kosztów lub były one nieznaczne.

§ 5 Szczególne postanowienia w związku z oferowanymi sposobami płatności

(1) Płatność przez SOFORT / Przekaz natychmiastowy
W przypadku wybrania metody płatności Sofort / Przekaz natychmiastowy płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest przedsiębiorstwem należącym do Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja). Warunkiem korzystania z metody płatności SOFORT jest posiadanie aktywowanego w tym celu konta bankowości internetowej. Podczas procesu płatności w ramach zamówienia muszą się Państwo odpowiednio zidentyfikować i potwierdzić dyspozycję płatniczą względem SOFORT. Państwa konto bankowe zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Więcej informacji na temat SOFORT można uzyskać pod: https://www.klarna.com/sofort/


(2) Płatność za pośrednictwem "Stripe"
Jeśli wybierą Państwo metodę płatności oferowaną przez "Stripe", płatność będzie przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Limited (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia; "Stripe"). Poszczególne metody płatności za pośrednictwem "Stripe" zostaną Państwu przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej, jak również w procesie składania zamówienia online. "Stripe" może wykorzystywać inne usługi płatnicze do przetwarzania płatności; jeśli obowiązują specjalne warunki płatności, zostaniesz o nich oddzielnie poinformowany. Więcej informacji o "Stripe" można znaleźć na stronie https://stripe.com/de.

§ 6 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

§ 7 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymogów, odchylenie uważane jest za uzgodnione tylko wtedy, gdy Klient został przez nas o tym powiadomiony przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy a odchylenie zostało wyraźnie i osobno uzgodnione między stronami umowy.

§ 8 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) W przypadku, jeżeli nie są Państwo konsumentem, lecz przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątekiem odrębnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.
Ta sama zasada znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy właściwym  dla Państwa sądem według przepisów o właściwości ogólnej nie będzie sąd w Niemczech ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.


(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.
II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

McDart GmbH
Olper Straße 34
57399 Kirchhundem
Niemcy
Telefon: 00492764261800
E-Mail: [email protected]Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

4. Kodeksy dobrych praktyk

4.1 Przestrzegamy kryteriów jakości Käufersiegel określonych przez firmę Händlerbund Management AG - do wglądu na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

6.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką. 

6.3 Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do pokrycia tych kosztów. 
 
6.4 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

6.5 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki, termin oraz istniejące w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdują się pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub  przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I). 

9. Wypowiedzenie

9.1 Informacje odnośnie wypowiedzenia umowy oraz warunków wypowiedzenia znajdą Państwo w regulacjach dotyczących "Usług naprawy" w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I), jak również w stosownej ofercie.

Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 29.11.20230,00 €*
Zur Kasse
Loading...
Przesyłanie plików, proszę czekać...